Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Το φύλλο της συκής.

b3Από: http://eisagios.blogspot.gr/2015/12/blog-post_481.html

Χα­ρι­σμέ­νο σὲ ὅ­σους βα­φτί­ζουν 
τὸν πό­λε­μο ἀν­θρω­πι­στι­κὴ ἐ­πι­χεί­ρη­ση.

π. Δημητρίου Μπόκου

Μὲ τὰ τε­λευ­ταῖ­α λό­για τοῦ βα­σι­λιὰ Γό­μερ οἱ ἀρ­χη­γοὶ ὕ­ψω­σαν τὰ ξί­φη τους καὶ οἱ πο­λε­μι­στὲς ἐ­πευ­φή­μη­σαν τὸν βα­σι­λιά τους. Μὰ ὁ ἑ­κα­τόν­ταρ­χος Ρό­μαν δὲν τοὺς μι­μή­θη­κε. Ἀ­κούμ­πη­σε τὸ χέ­ρι στὴ λα­βὴ τοῦ ξί­φους του, μά, σὰν κά­τι νὰ τὸν κρά­τη­σε, στα­μά­τη­σε ἐ­κεῖ. Οἱ ἄν­τρες του, βλέ­πον­τας τὸν δι­σταγ­μό του, ἔ­μει­ναν σι­ω­πη­λοί.
Ὁ σαλ­πιγ­κτὴς ἔ­φε­ρε τὸ στρι­φτὸ βού­κι­νο στὸ στό­μα του. Ἕ­νας βα­θὺς ἦ­χος ἁ­πλώ­θη­κε στὴν κοι­λά­δα καὶ σύγ­και­ρα ὁ στρα­τός, σὰν γι­γάν­τιο σῶ­μα, κι­νή­θη­κε μπρο­στά. Ἡ πα­νί­σχυ­ρη στρα­τιὰ τῆς με­γά­λης αὐ­το­κρα­το­ρί­ας ξε­κι­νοῦ­σε γιὰ τὴ νέ­α της ἀ­πο­στο­λή.

Ὁ Ρό­μαν σπι­ρού­νι­σε τὸ ἄ­λο­γό του βα­ρύ­θυ­μος. Γύ­ρω του ὑ­ψω­νό­ταν μιὰ βου­ε­ρὴ σύγ­χυ­ση, κα­θὼς τὰ ποι­κί­λα σώ­μα­τα προ­χω­ροῦ­σαν ἀρ­γὰ μὲ τὸν βα­ρὺ ὁ­πλι­σμό τους. Στὰ κον­τά­ρια τους, ἴ­διο κι­νού­με­νο δά­σος, ἀ­νέ­μι­ζαν λευ­κὰ τρι­γω­νι­κὰ φλάμ­που­ρα μὲ ἔμ­βλη­μα στὴ μέ­ση τὸν σταυ­ρό. Προ­η­γοῦν­ταν ἱπ­πεῖς, ἐ­νῶ το­ξό­τες σὲ πυ­κνὰ τμή­μα­τα κά­λυ­πταν τὰ πλα­ϊ­νὰ καὶ τὰ νῶ­τα. Ἑ­κα­τον­τά­δες ὑ­πο­ζύ­για καὶ ἅ­μα­ξες ἀ­κο­λου­θοῦ­σαν ξο­πί­σω μὲ ἐ­φό­δια γιὰ πο­λύ­μη­νη ἐκ­στρα­τεί­α.
Ἁ­πλω­μέ­νο στὴν πλα­τειὰ κοι­λά­δα τὸ με­γά­λο στρά­τευ­μα φάν­τα­ζε ὑ­πο­βλη­τι­κό. Μὰ ὁ Ρό­μαν ἔ­βλε­πε μὲ βα­θὺ σκε­πτι­κι­σμὸ τὸ με­γα­λό­πρε­πο θέ­α­μα ποὺ θὰ χα­νό­ταν σὲ λί­γο, ὅ­ταν ἡ ἁ­πλο­χω­ριὰ θά ’­δι­νε τὴ θέ­ση της σὲ στε­νω­ποὺς καὶ ὑ­πώ­ρει­ες. Δὲν ἀμ­φέ­βαλ­λε γιὰ τὴν ἰ­σχύ τους. Οὔ­τε ὁ ἴ­διος ἦ­ταν δει­λός. Εἶ­χε δεί­ξει τὴν ἀ­ναμ­φι­σβή­τη­τη ἀ­ξί­α του, ὅ­σες φο­ρὲς ἡ πα­τρί­δα του βρέ­θη­κε σὲ κίν­δυ­νο.
Μὰ τώ­ρα ἀμ­φέ­βαλ­λε γιὰ τὸν σκο­πό τους. Ἡ αὐ­το­κρα­το­ρί­α δὲν βρι­σκό­ταν σὲ κίν­δυ­νο. Ἦ­ταν πιὰ πα­νί­σχυ­ρη. Εἶ­χε ὑ­πο­τά­ξει τοὺς λα­οὺς ποὺ τὴν ἐ­πι­βου­λεύ­τη­καν. Ποῦ πή­γαι­ναν;
Στὴν ἄλ­λη σχε­δὸν ἄ­κρη τῆς γῆς. Ὁ Γό­μερ εἶ­χε μά­θει πὼς κα­τοι­κοῦ­σε ἐ­κεῖ ἕ­νας λα­ός. Μι­κρὸς μπρο­στὰ στὴ με­γά­λη αὐ­το­κρα­το­ρί­α. Οὔ­τε πο­λε­μο­χα­ρής, οὔ­τε ἐ­χθρι­κὸς μα­ζί τους. Μὰ οὔ­τε καὶ πρό­θυ­μος νὰ ὑ­πο­τα­χθεῖ σὲ κα­νέ­ναν. Προ­τι­μοῦ­σε νὰ ζεῖ ἐ­λεύ­θε­ρος.
Ὁ Γό­μερ ὅ­μως ἦ­ταν ὁ με­γά­λος βα­σι­λιάς. Ὁ αὐ­το­κρά­το­ρας. Ὁ ἐ­κλε­κτὸς τοῦ Θε­οῦ. Θε­ω­ροῦ­σε τὸν ἑ­αυ­τό του κυ­ρί­αρ­χο τῆς οἰ­κου­μέ­νης. Μὲ ἐ­ξου­σί­α δο­σμέ­νη ἀ­πὸ τὸν Θε­ό. Καὶ τὸ θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ τί ἄλ­λο θά ’­ταν ἀ­π’ τὸ νὰ βα­σι­λεύ­ει ὁ με­γά­λος βα­σι­λιὰς σ’ ὅ­λη τὴ γῆ; Στὸ ὄ­νο­μα τοῦ Θε­οῦ λοι­πὸν ἡ αὐ­το­κρα­το­ρί­α θὰ ἔ­βα­ζε τώ­ρα τὰ πράγ­μα­τα στὴ θέ­ση τους.
Ὁ πα­λαί­μα­χος Ρό­μαν πο­ρευ­ό­ταν σι­ω­πη­λὸς καὶ σκε­πτό­ταν. Ἡ ἀ­λα­ζο­νεί­α τοῦ Γό­μερ τὸν ἔ­κα­νε νὰ ἀν­τι­δρᾶ. Δὲν ἤ­θε­λε νὰ τὰ βά­λει μ’ ἕ­να λα­ό, ποὺ θὰ πο­λε­μοῦ­σε γιὰ τὴ γῆ του καὶ τὰ παι­διά του. Ποι­ὸς Θε­ὸς θὰ εὐ­λο­γοῦ­σε τέ­τοι­ον πό­λε­μο;
Γιὰ βδο­μά­δες ὁ­λό­κλη­ρες ἡ με­γά­λη στρα­τιὰ ἅ­πλω­νε τὴν ἀ­πει­λη­τι­κή της πα­ρου­σί­α σὲ βου­νὰ καὶ πε­διά­δες, ὥ­σπου ἔ­φτα­σε κά­πο­τε ἀ­πέ­ναν­τι στὰ κά­στρα τῆς μι­κρῆς χώ­ρας. Ὁ λα­ός της ἀν­τί­κρυ­σε τὸν στρα­τὸ τῆς με­γά­λης αὐ­το­κρα­το­ρί­ας, μὰ δὲν τό ’­βα­λε κά­τω. Ἡ ἀ­γά­πη γιὰ τὴν πα­τρί­δα καὶ τὴ λευ­τε­ριὰ ἔ­κα­με ἀ­τσά­λι τὴν καρ­διά τους.
Κι ἔ­τσι πι­ά­στη­κε ὁ πό­λε­μος. Μῆ­νες κρά­τη­σε, μὰ τὰ ὀ­χυ­ρὰ τοῦ μι­κροῦ λα­οῦ ἄν­τε­χαν. Ὁ χει­μώ­νας ἔ­φτα­σε. Οἱ μα­χη­τὲς τῆς αὐ­το­κρα­το­ρί­ας ἔ­χα­ναν τὸ ἠ­θι­κό τους. Ἄρ­χι­σαν τὴ γκρί­νια.
-  Για­τί πο­λε­μᾶ­με αὐ­τὸν τὸν λα­ό; Σὲ τί μᾶς ἔ­φται­ξε; Αὐ­τοὶ πο­λε­μοῦν γιὰ τὰ παι­διά τους. Ἦρ­θαν τὰ Χρι­στού­γεν­να. Ἐ­μεῖς πῶς θὰ τὰ γι­ορ­τά­σου­με χω­ρὶς τὰ παι­διά μας; Για­τί ἤρ­θα­με τό­σο μα­κριά;
Ὁ στρα­τη­γὸς προ­σπά­θη­σε νὰ τοὺς το­νώ­σει. Τοὺς μά­ζε­ψε καὶ τοὺς μί­λη­σε. Τοὺς θύ­μι­σε ὅ­τι εἶ­ναι ὁ κα­λύ­τε­ρος στρα­τὸς τῆς γῆς. Κι ὁ βα­σι­λιάς τους αὐ­το­κρά­το­ρας τῆς οἰ­κου­μέ­νης. Καὶ ὅ­λοι οἱ λα­οὶ πρέ­πει νὰ προ­σκυ­νοῦν τὸν με­γά­λο βα­σι­λιά. Καὶ θέ­λη­μα Θε­οῦ εἶ­ναι νὰ ἐ­ξα­φα­νι­στεῖ αὐ­τὸς ὁ λα­ός, ποὺ τοὺς τα­λαι­πω­ρεῖ τό­σον και­ρὸ μὲ τὸ πεῖ­σμα του νὰ μὴν προ­σκυ­νᾶ.
-  Στ’ ὄ­νο­μα τοῦ Θε­οῦ, λοι­πόν, σᾶς τοὺς πα­ρα­δί­δω στὰ χέ­ρια σας καὶ στὸ σπα­θί σας!
Καὶ μὲ τὰ λό­για αὐ­τὰ ὁ στρα­τη­γὸς ἐ­πευ­φή­μη­σε τὸν βα­σι­λιά τους. Τὸν μι­μή­θη­καν κάμ­πο­σοι, μὰ οἱ πολ­λοὶ δὲν ἀν­τα­πο­κρί­θη­καν.
-  Νά, πῶς ὁ σταυ­ρὸς γί­νε­ται σύμ­βο­λο τοῦ μί­σους! σκέ­φτη­κε ἀ­κό­μα πιὸ βα­ρύ­θυ­μος ὁ Ρό­μαν. Αὐ­τὸς ὁ πό­λε­μος εἶ­ναι πο­λὺ ἀ­νή­θι­κος.
Ὁ στρα­τη­γὸς ὅ­ρι­σε ἡ τε­λι­κὴ ἕ­φο­δος νὰ γί­νει τὴ νύ­χτα τῶν Χρι­στου­γέν­νων, ποὺ δὲν θὰ πε­ρί­με­νε ἐ­πί­θε­ση κα­νέ­νας. Χρι­στια­νοὶ μέ­σα, Χρι­στια­νοὶ ἔ­ξω, θὰ γι­όρ­τα­ζαν Χρι­στού­γεν­να ἀν­τὶ νὰ πο­λε­μοῦν. Τὴ νύ­χτα ποὺ γεν­νι­ό­ταν ὁ Χρι­στὸς φέρ­νον­τας τὴν ἐ­πὶ γῆς εἰ­ρή­νη, ἡ αὐ­το­κρα­το­ρί­α θ’ ἀ­φά­νι­ζε στ’ ὄ­νο­μά Του τὸν μι­κρὸ λα­ό.
Ἔ­τσι κι ἔ­γι­νε.
Τὴν ὁ­ρι­σμέ­νη ὥ­ρα τῆς ἅ­γιας νύ­χτας ἄρ­χι­σε ἡ ἐ­πί­θε­ση. Ὁ στρα­τη­γὸς δὲν εἶ­χε γε­λα­στεῖ. Ὁ πο­λὺς κό­σμος ἦ­ταν στὶς ἐκ­κλη­σι­ὲς γιὰ νὰ λει­τουρ­γη­θεῖ καὶ νὰ πα­ρα­κα­λέ­σει γιὰ τὴ σω­τη­ρί­α του. Λί­γοι μα­χη­τὲς ἦ­ταν στὰ τεί­χη. Μὰ κι αὐ­τοὶ πο­λέ­μη­σαν γεν­ναῖ­α. Ἀλ­λὰ κά­πο­τε λύ­γι­σαν. Οἱ πύ­λες πα­ρα­βι­ά­στη­καν. Οἱ εἰ­σβο­λεῖς ὅρ­μη­σαν στὴν πό­λη. Λε­η­λα­σί­α καὶ φω­τιὰ ἀν­τά­μα ἄρ­χι­σαν τὸ μα­κά­βριο ἔρ­γο τους.
Καὶ ὁ Ρό­μαν; Τί ἔ­γι­νε; Ποῦ βρι­σκό­ταν;
Μὲς στὸ σκο­τά­δι καὶ τὴ σύγ­χυ­ση οἱ ἄν­δρες του ἀ­πὸ τὸ δε­ξιὸ κέ­ρας ὅ­που βρί­σκον­ταν, πλα­γι­ο­δρό­μη­σαν ἀ­θό­ρυ­βα καὶ ἀ­θέ­α­τοι βγῆ­καν ἀ­π’ τὸ πε­δί­ο τῆς μά­χης. Κα­θη­λω­μέ­νοι σ’ ἕ­να χα­μη­λὸ κοί­λω­μα κον­τὰ στὰ τεί­χη πε­ρί­με­ναν, ὥ­σπου ἡ πρώ­τη πύ­λη ὑ­πο­χώ­ρη­σε.
Ὁ­λό­κλη­ρη ἡ φά­λαγ­γα τό­τε στὸ σύν­θη­μα τοῦ Ρό­μαν ὅρ­μη­σε τα­χύ­τα­τα, σὰν βέ­λος, μπρο­στά. Προ­χώ­ρη­σαν μὲς ἀ­π’ τὶς φλό­γες ποὺ ἀγ­κάλι­α­ζαν τὰ πρῶ­τα σπί­τια. Δι­έ­σχι­σαν γορ­γά τοὺς σκο­τει­νοὺς ἔ­ρη­μους δρό­μους, ὥ­σπου ἔ­φτα­σαν στὴν πρώ­τη ἐκ­κλη­σιά. Ὁ Ρό­μαν ὑ­πο­λό­γι­ζε, σω­στὰ ὅ­πως φά­νη­κε, πὼς ὅ­λοι θὰ βρί­σκον­ταν ἐ­κεῖ. Φω­τει­νὲς ἀν­ταύ­γει­ες ξε­χεί­λι­ζαν ἀ­π’ τὰ χρω­μα­τι­στά της πα­ρά­θυ­ρα γλυ­καί­νον­τας τὴν πα­γω­νιὰ τῆς μά­χης καὶ τοῦ σκο­τα­διοῦ.
Στὴν πλα­κό­στρω­τη αὐ­λὴ ἀν­τή­χη­σαν τὰ πο­δο­βο­λη­τὰ ἀν­θρώ­πων καὶ ἀ­λό­γων. Ὁ Ρό­μαν πρό­βα­λε στὴν εἴ­σο­δο. Σύγ­και­ρα μιὰ μυ­ρι­ό­στο­μη κραυ­γὴ ἀ­π’ τὸ ἀ­σφυ­κτι­κὰ συγ­κεν­τρω­μέ­νο πλῆ­θος ἔ­τρε­ψε τὴν πα­ρή­γο­ρη ἀ­τμό­σφαι­ρα τῆς χρι­στου­γεν­νι­ά­τι­κης λει­τουρ­γί­ας σὲ θρῆ­νο. Οἱ μη­τέ­ρες ἔσφι­ξαν στὰ στή­θη τὰ μω­ρά τους. Βι­βλι­κὸ δέ­ος πλημ­μύ­ρι­σε τὰ πάν­τα. «Φω­νὴ ἐν Ρα­μὰ ἠ­κού­σθη, θρῆ­νος καὶ κλαυθ­μὸς καὶ ὀ­δυρ­μὸς πο­λύς». Τὸ κλά­μα τῆς Ρα­χὴλ γιὰ μιὰ φο­ρὰ ἀ­κό­μα ὑ­ψώ­θη­κε ὣς τὰ με­σού­ρα­να. Τὰ βλέμ­μα­τα ὅ­λων, ἀλ­λοι­ω­μέ­να ἀ­π’ τὸν τρό­μο, στρά­φη­καν πρὸς τὴν πόρ­τα.
Μὰ εἶ­δαν τὸν ἑ­κα­τόν­ταρ­χο μὲ τὴν πε­ρι­κε­φα­λαί­α στὸ χέ­ρι νὰ κά­νει μό­νο τὸν σταυ­ρό του. Δί­πλα του οἱ πο­λε­μι­στὲς ἔ­κα­ναν τὸ ἴ­διο.
-  Δὲν θὰ γι­νό­μου­να πο­τὲ Ἡ­ρώ­δης! Θὰ σᾶς προ­στα­τέ­ψω! Μὴ φο­βά­στε! εἶ­πε μο­νά­χα ὁ Ρό­μαν ση­κώ­νον­τας γιὰ κα­θη­συ­χα­σμὸ τὸ χέ­ρι του καὶ βγῆ­κε.
Ἄ­φη­σε μιὰ ὁ­μά­δα γιὰ τὴν προ­στα­σί­α τους καὶ μὲ τοὺς ὑ­πό­λοι­πους ἄν­δρες του προ­χώ­ρη­σε. Οἱ εἰ­σβο­λεῖς βρῆ­καν στὴν εἴ­σο­δο κά­θε να­οῦ τοὺς ὁ­πλι­σμέ­νους ἐ­πί­λε­κτους τοῦ Ρό­μαν. Γνώ­ρι­ζαν ὅ­λοι τὴν ἀ­ξί­α τους. Δί­στα­σαν νὰ ἐμ­πλα­κοῦν σὲ ἐμ­φύ­λια σύρ­ρα­ξη. Δὲν ἦ­ταν ἄλ­λω­στε καὶ τό­σο πε­ρή­φα­νοι γι’ αὐ­τὸν τὸν πό­λε­μο. Ὁ πλη­θυ­σμὸς σώ­θη­κε.
Ξη­μέ­ρω­νε σχε­δόν, ὅ­ταν ὁ στρα­τη­γὸς ἔμ­παι­νε στὴ λε­η­λα­τη­μέ­νη πό­λη. Ἡ εἴ­δη­ση γιὰ τὴ δρά­ση τοῦ Ρό­μαν εἶ­χε ἁ­πλω­θεῖ κι­ό­λας παν­τοῦ. Ὁ στρα­τη­γὸς τὸν κά­λε­σε πά­ραυ­τα σὲ ἀ­πο­λο­γί­α.
-  Ἑ­κα­τόν­ταρ­χε Ρό­μαν! Πα­ρά­δω­σε ἀ­μέ­σως τὸ σπα­θί σου καὶ ἐ­ξή­γη­σέ μας για­τί ἀ­ψή­φη­σες τὸ θέ­λη­μα τοῦ με­γά­λου βα­σι­λιᾶ.
-  Ἀ­κό­μα καὶ στὸν πό­λε­μο ὑ­πάρ­χουν κα­νό­νες! εἶ­πε ὁ Ρό­μαν προ­χω­ρών­τας θαρ­ρε­τὰ μπρο­στὰ ἀ­π’ τὸ στρά­τευ­μα καὶ ρί­χνον­τας τὴ ζώ­νη μὲ τὸ ξί­φος του στὰ πό­δια τοῦ στρα­τη­γοῦ. Δὲν πρέ­πει νὰ κυ­ρια­ρχεῖ μό­νο ὁ νό­μος τῆς δύ­να­μης. Πο­τὲ δὲν ἀ­τί­μω­σα τὸ σπα­θί μου μὲ ἐγ­κλή­μα­τα καὶ δὲ θὰ τό ’­κα­να τώ­ρα!
-  Γιὰ ποι­ὰ ἐγ­κλή­μα­τα μι­λᾶς, ἑ­κα­τόν­ταρ­χε;
-  Γιὰ τὸν ἀ­νέν­τι­μο πό­λε­μο ποὺ κά­νου­με τώ­ρα, στρα­τη­γέ μου. Ὁ ἀ­ναί­τιος ἀ­φα­νι­σμὸς ἑ­νὸς λα­οῦ εἶ­ναι ἔγ­κλη­μα. Ὁ με­γά­λος βα­σι­λιάς, ἀλλὰ καὶ κά­θε ἄν­θρω­πος, εἶ­ναι ἐ­λεύ­θε­ρος νὰ ἐγ­κλη­μα­τεῖ ἄραγε; Ἔστω πὼς εἶναι! Μὰ ὅ­ταν φορ­τώ­νει τὸ ἔγ­κλη­μά του στὴν πλά­τη τοῦ Θε­οῦ, γιὰ νὰ ξε­φορ­τω­θεῖ ὁ ἴ­διος τὴν εὐ­θύ­νη, δὲν ἐγ­κλη­μα­τεῖ δι­πλά; Κα­νέ­νας, μὰ κα­νέ­νας δὲν ἔ­χει τὸ δι­καί­ω­μα, οὔ­τε κι ὁ βα­σι­λιάς, νὰ κά­νει τὰ ἐγ­κλή­μα­τά του στὸ ὄ­νο­μα τοῦ Θε­οῦ. Εἶ­ναι δυ­να­τὸν πο­τὲ κά­τω ἀ­π’ αὐ­τὸ τὸ φύλ­λο τῆς συ­κῆς νὰ κρύ­ψει κά­ποι­ος πραγ­μα­τι­κὰ τὴ γύ­μνια του; Καὶ ὑ­πάρ­χει ἄ­ρα­γε χει­ρό­τε­ρη βλα­στή­μια τοῦ Θε­οῦ ἀ­π’ αὐ­τήν; Πα­ρα­μορ­φώ­σα­με τὴν εἰ­κό­να του. Σβή­σα­με τὴν ἀ­γά­πη ἀ­π’ τὴ μορ­φή του καὶ βά­λα­με στὸ χέ­ρι του μα­χαί­ρι. Τὸν θέ­λου­με κι Αὐ­τὸν νὰ ὑ­πη­ρε­τεῖ τὰ σχέ­διά μας, ὅ­ποι­α κι ἂν εἶ­ναι!
…Ὁ Ρό­μαν μί­λη­σε πα­ρά­τολ­μα. Πα­γε­ρὴ σι­γὴ ἁ­πλώ­θη­κε στὸ στρά­τευ­μα. Οἱ στιγ­μὲς ποὺ ἀ­κο­λού­θη­σαν ἦ­ταν δρα­μα­τι­κές. Μὰ ὁ στρα­τη­γὸς δὲ βι­ά­στη­κε ν’ ἀ­παν­τή­σει. Ζύ­γι­ζε τὴν κα­τά­στα­ση. Γνώ­ρι­ζε τὸν γεν­ναῖ­ο Ρό­μαν καὶ ἤ­ξε­ρε πό­σο βα­θιὰ τὸν ἐ­κτι­μοῦ­σε ὁ στρα­τός του.
-  Πά­ρε τὸ σπα­θί σου, ἑ­κα­τόν­ταρ­χε! εἶ­πε στὸ τέ­λος. Δὲν εἴ­μα­στε βάρ­βα­ροι καὶ θὰ τὸ ἀ­πο­δεί­ξου­με. Ἔ­χου­με ἀ­κό­μα τὸν και­ρὸ νὰ φτι­ά­ξου­με μιὰ νέ­α σχέ­ση μὲ τὸν λα­ὸ αὐ­τό. Ἂς ξα­να­χτί­σου­με τὴν πό­λη τους πρὶν φύ­γου­με. Ἂς μᾶς θυ­μοῦν­ται φί­λους καὶ ὄ­χι ἐ­χθρούς.
Ἀ­λα­λαγ­μὸς χα­ρᾶς ὑ­ψώ­θη­κε γιὰ τὴ δι­καί­ω­ση τοῦ Ρό­μαν…
-  …αὐ­τὰ γι­νόν­του­σαν, παι­δί μου, τὸν πα­λιὸ και­ρό! ἔ­λε­γε ὁ παπ­ποὺς τε­λει­ώ­νον­τας τὴν ἱ­στο­ρί­α του.
antiyli.gr@gmail.com " >Μὰ μέ­χρι σή­με­ρα δὲν ἔ­λει­ψαν πο­τὲ οἱ ἀ­λα­ζό­νες ἄν­θρω­ποι. Ποὺ πο­λε­μᾶ­νε τά­χα­τες γιὰ τὸ κα­λὸ καὶ γιὰ τὴ δό­ξα τοῦ Θε­οῦ. Μὰ στὴν οὐ­σί­α κα­πη­λεύ­ον­ται τὸ ὄ­νο­μά Του γιὰ νὰ κα­λύ­πτουν τὰ ἐγ­κλή­μα­τά τους.
Νὰ ὑ­πάρ­χουν ἄ­ρα­γε καὶ  οἱ γεν­ναῖ­οι Ρό­μαν ποὺ ξε­σκε­πά­ζουν τὸ κα­κό;
…Φαν­τά­ζο­μαι πὼς ναί, …μιὰ καὶ δὲν ἔ­σβη­σε ὁ Θε­ὸς τὸν κό­σμο αὐ­τὸν ἀ­κό­μα…

LinkWithinRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αναγνώστες

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αλφαβητικά

΄Γλώσσα. © 24GR 2013 2015 21 Δεκεμβρίου 2012 24grammata.com Αββάς Αββάς Δωρόθεος Αγαθά Αγάπη Αγγελίες Άγγιγμα Αγία Φιλοθέη αγιασμός Άγιο Πνέυμα Άγιον Όρος Άγιον Όρος η ζωή των μοναχών Αγιον Ορος YouTube Αγιορείτης Άγιος Άγιος Αυγουστίνος Άγιος Θεός Άγιος Νικόλαος Αγκαλιά Αγλέορας Αγορά Αγορά Εργασίας Αγόρια Αγύρτης Αγχόνη Άγχος Αγώνας Αδυναμία Αθάνατος Άθεος Αθήνα Αισιοδοξία Αιώνιο Ακαδημαϊκός Ακροατήριο Αλβέρτος Αϊνστάιν Αλέκος Σπανίδης Αλεξάνδρα Πασχαλίδου Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Αλήθεια Αληθινός Άλκης Κανίδης Αλλαγή Άλμπερτ Αϊνστάιν Αλόγων Αλχημιστής Αμαρτία Αμερικανός Αμιούν Ανάγνωση Αναδημοσιεύσεις Ανακοινώσεις Ανάκτορο Ανάλυση Ανάμνηση Ανάπαυση Ανάπτυξη άνδρας Ανεκδοτα Ανέκδοτα Ανέκδοτο Ανελκυστήρες Ανεργία Ανεργία STOP Άνεργοι Άνθος Άνθος του γιαλού Άνθρωπος Ανταπόκριση αντινομίες... άντρες Ανώνυμος Αξία Αξία Πορεία Αξιοπρέπεια Απαντήσεις Από τις εφημερίδες Απόγονος Αποσπάσματα για τους Έλληνες Απόσταγμα Αποτέλεσμα Αποτυχία Απόφαση Αποχή Άραβες Αργά Αργύρης Αρετή αριθμοι Αριστερά Αριστοτέλης Αριστοτέλους Πολιτικά Αρκάς Άρματα Αροστοτέλης Αρρώστια Αρχαία Αρχαία Αίγυπτο Αρχαϊκή Αρχαιότητα Αρχή Αρχηγός Αρχιμ. Γερβάσιος Ραφτόπουλος Αρχισυντάκτη Αυστρία Αυτοκτονία ΑΦΙΕΡΩΜΑ Αφιερωμένο Άχρονον Αψιδωτή Αίθουσα Βασική Αρχή Βασίλη Βασίλη Τσιβιλίκα Βασίλης Παπακωνσταντίνου Βασιλική Βασιλική Χασιώτη Βάσο Βατικανό Βεργκλ Βηθλεέμ βήμα Βήμα Ζωής Βιβλίο Βίκτωρ Ουγκώ Βίκυ Μοσχολιου-You Tube Βίλυ Βλακεία Βόλι Βόμβα Βούδας Βουλευτές Βουλή Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας Βραζιλία Βράχος Βρέφος Βρυξέλλες Βυζαντινή Γ. Παξιμάδης Γαλεριανό Γάλλο Γάτα γείτονας Γέλιο Γενέθλια Γενικώς Γέννα Γέννηση Γερμανική Κυβέρνηση Γερμανικό Γερμανό ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ Γέροντας Γέροντας Παΐσιος Γέροντας Πορφύριος Γερόντισσα Γαβριηλία Γεύματα Delivery Γεωργία Νταγάκη Γεώργιος Ν. Πετρακης Γη Γιαγιά Γιάννα Γιάννη Γιάννης Μιχαηλίδης ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ Γιατί Γιοβάννα Κοντονικολάου Γιορτάσι Γιουνανισταν Γιώργος Αβραμίδης Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου Γκαίτε Γκίντερ Γκρας Γκωτιέ Γλέντι γλώσσα Γλώσσα Βρετανικό Γνήσιος Γνώμη Γνώση Γονείς Γουίτμαν Γουλοτ Γουίτμαν Γουόλτ γράμμα Γράμματα γυναίκα γυναίκες Δαδιά Δάκρυ Δανεισμός Δανία ΔΕΗ Δελτίο Τύπου Δεξιά Δέσποινα Δημήτρης Παπαϊωάννου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Δημοσιογράφος Διαδίκτυο Διαπλοκή Διασκεδαση Διασκέδαση Διασυνδέσεις Διαφθορά Διαχείριση Διεθνείς Σχέσεις Διεθνές Δικαστήριο Δίκαιο Δικαιοσύνη Δικαίωμα Διπλή Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δοκίμαστε Δοκιμή δοκιμιογράφο Δόλωμα Δόξα ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ Δοξολογία Δράση Δρόμοι Δρόμος Δροσοσταλίδες Δύναμη Δυνατός Δώρα - Αθήνα Δώρα Σκαρτσή δώρο Δώρο. Εαυτός Έβρο έγγραφα φωτιά Εγκυμοσύνη Εγνατία Έθιμα ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εθνική Ελλάδος Εθνικό Συμβούλιο Έθνος Εικαστική Ένωση Ειλικρίνεια Είπαν Ειρήνη Ειρηνικό Έκθεση Ζωγραφικής Εκλογες ΕΚΜΕΚ εκπαίδευση Εκπαίδευση. Εκφράσεις Ελάττωμα Ελένη Ανθοπούλου Ελένη Ανθοπούλου Κουτσίδου Έλεος Ελεύθερη Ελευθερία Ελεύθερος Ελλαδα Ελλάδα Έλληνα παραγωγό Ελληνας Έλληνας Έλληνας ποιητής Έλληνας πολιτικός Ελληνες Έλληνες ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ελληνικά Ελληνικη Ελληνική Ελληνική Γλώσσα Ελληνικη Ιδεα Ελληνική Σκέψη Ελληνική ψυχή Ελληνικής Επανάστασης Ελληνικό Ελληνικό ποτό Ελληνικό τρόφιμο Ελληνιστική Ελληνορθόδοξοι Ελπία Ελπίδα Έμπνευση ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ Ένδοξος ενέργεια Ενεργός Ενημέρωση Ενοχλητικά Έντομα Εξήγηση Εξουσία Εορτή επαγγελματα Επαγγελματίας ΕΠΕΙΓΟΝ Επι κινητου Επιθυμία Επικούρειοι Επιλογή Επιστήμη Επιτυχία Έργα Εργαζόμενοι Εργαλείο Εργασία ΕΡΓΟ Έρρικα Πρεζεράκου. Ερωτήσεις Ερωτόκριτος Εστιάτορας Εσύ Έτος Ευδαιμονία Ευδοκία Ευημερία Ευκαιρία Ευλογημένα Ευλογημένος Ευλογία Ευρώπη Ευτυχία Ευχαριστώ Ευχές Ευχή Εφαρμογές Εφευρεση Εφημερίδα Εφιάλτης Έχουν γάψει... ζήλεια ΖΟΡΜΠΑΣ Ζωγράφος Λουκία ΖΩΗ ζωή ζωή των μοναχών Ζωής Ζωντανό Πλανήτη Η αρχαία Αθήνα Ηγετη Ηγέτης ηγέτης Άνθρωπος Ήθη Ήθος Ηλίας Καστανάς Ηλίθιος Ήρωας Θαλής ο Μιλήσιος Θάρρος Θαύμα Θεατρο Θέατρο Ανετον Θέλημα Θέληση Θέμα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Θεομάχος Θεόν Θεός Θεοτόκε Θεοτόκος Θερμά Θέσεις Θεσσαλονίκη Θετικά Θεωρία της Σχετικότητας Θοδωρής Καραγεωργίου Θράσος Θυσία Ιάκωβο τον νέον Ιαπωνία Ιδανικό Ιδέα Ιησούς Ιησούς Χριστός Ιορδάνη ΙόΦ ΙόΦ .17 Ιππόδρομος ΙΣΑΑΚ ΝΕΥΤΩΝΑ Ισαάκ ο Σύρος Ισίδωρος Πόσδαγλης Ισοκράτης. Ιστορία ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ Ισχυρός Ιωάννα Ιωάννη Ιωάννης Ιωάννης Γ. Μιχαηλίδης Ιωάννης ό Φίλος Καβγάς Κάδο καθάρισμα Καθαρός Καθήκον Καθημερινή Καινούργιο κατάστημα Καιρό Καιρός Κακός Καλά Καλά Χριστούγεννα Καλά Χριστούγεννα και Ευλογία. Καλή ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ Καλή Καρδιά Καλημέρα Καληνύχτα Καλό Καλό Μήνα Καλός Καμάρα Καπετάνιος Καράβι Καρδιά Καρδιά. καρκίνο Καρπός καταναλωτων κατάσταση ευρώ Κατάστημα για άνδρες Κατερίνα Κατοχικό Δάνειο Κατσαρίδες Κεκτημένα Κένεθ Μπέιλι Κέρδος Κερί Κέρκυρα Κερκυραϊκής Πινακοθήκης Κεφάλαιο Κινούμενα σκίτσα Κλασική Κλέφτης Κοινωνία Κοινωνικά κομβέω Κόμματα κομπασμός Κορίτσια Κορνήλιο Καστοριάδη Κόσμος Κουβέντα Κουζίνα Κουνούπια Κράτηση Κραυγαετός Κρεατομηχανή Κρίνος Κρίση Κριτική Κρομμύδας Κρώφορντ Τζοαν Κύνδινος Κυνικοί κύριος Κωνσταντίνος Πυλάβιος Κωνσταντίνος Σμιξιώτης Λάθη Λάθος Λαμπτήρες ενέργειας Λαός Λειψοί Λέξη Λεοπάρντι Τζ Λεφτά Λιάνα Κανέλλη Λίβανο Λιχτενστάιν Λόγιοι Λογισμοί Λόγος Λούκα Κατσέλη Λουλούδια Λύσεις Μαθήμα Μάθημα Μακεδόνας Μακεδονία Μαλδίβες Μαμά μαμά Αγγελική Μάνα Μανώλης Γλέζος Μανώλης Δουκίδης Μανώλης Μητσιάς Μαραθωνίος της Βοστώνης Μαρινέλα μαρμάγκα Μασκότ Μαυρόγυπα Μάχη Μαχητές με ενα κλικ... με ήθος και αξίες. Ελλάδα Μέγα Αλέξανδρο Μέγας Αλέξανδρος Μέγας Βασίλειος Μέγας Φώτιος Μέθοδος Μέλισσα Μέλλον Μελπομένη Παπαδημητρίου Μέρα Μεράκι Μεσαίωνα Μετάνοια Μέτρο μετρώ Μητέρα Μητέρα Τερέζα Μισθός Μιχαλούς Μνήμη Μνημόσυνο Μον. Ζωσιμά Μονακό Μοναξιά Μόνο για κυρίες Μόντης Κ. μουσικη Μουσική μουσικολόγο Μουσικός Μοχάμεντ Άλι Μπέμπελη Μπρελόκ Μυαλό Μύγες Μυκήνες Μυστήριο ΜichailidisGeo Ναουρού Νέα Έκδοση Νέα Υόρκη Νείλος Νεολαία Νεοπλατωνικοί Νέος Νησιά Μάρσαλ Νήσος Νι Νικόλαος Νικόλαος Νημάς Νικολέτα Νίκος Νίκος Γεωργαντζάς Νίκος Ζωιόπουλος ΝΚatharos Νόαμ Τσόμσκι Νοήμον Νόμισμα Νοοτροπία Νοσοκόμα Νούλα Ξανθή Ζερβού Ξανθής Ζερβού Ξεγνοιασιά ξεσκόνισμα Ξημέρωμα Ο Λόγος Οδυσσέα Ελύτη Οδυσσέας Ελύτης Οι φίλες της Αφροδίτης Οι φίλοι του Ιωάννη Οικογένεια Οικονομία οικονομική κρίση Οκτάγωνο Ολοταχώς Ολόψυχα Όμορφη Ομορφος Ομόψυχα Όνειρα Όνειρο Όνειρο. Όραμα Όνομα Όπλο Ὀρέστης Πυλαρινός Ορθός Όσ. Άνθιμος Οσίων Νέων Ασκητών Ουίνστον Τσώρτσιλ Ουράνια Ουρανός Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η Πάθος Παιδεία Παιδιά Παΐσιον τον νέον Παΐσιος Αγιορείτης Παναγία Παναγιώτης Μπουγιούρης Πανεπιστημίο Κρήτης Παντελής παντοτινά παντοτινά. Υγεία Παπανδρεου Πάπια Παρακλητική Προσευχή. Παραμύθι Παράπονο παρέα Παρελθόν Παρκινγκ Πάροικοι Παρόν ΠΑΣΟΚ Πάσχα Πάσχου Μανδραβέλη Πατέρας Πατρίδα Πατρίτσια Αδαμοπούλου Πατριώτης Πατριωτική Οικονομική Πολιτική Πέπλο Περιηγήσεις Περιοδικό Πηνελόπη Αναστασοπούλου Πίστη Πιστωτική κάρτα Πλάτων Πληροφορία Πληρωμή Πλούσια Πλούσιος Πλούταρχος Πλούτος πλύστρα Πνευματικό ποιηση Ποίηση ποιητή Ποιητής ποιήτρια Πόλεμο Πόλεμος Πολίτες Πολίτης Πολιτική Πολιτισμός Πολλά Ποντιακή Γενοκτονία Ποντιακό τραγούδι Πόντιο Πορεία Πορφύριο τον νέον Πρατήρια βενζίνης Πρόβλημα Προβλήματα Πρόγονος Πρόδρομε Προσευχή Πρόσω Πρόσωπα Πρωταθλητές πρωταθλήτρια Πρωτοχρονια Πτωχεία Πυλώνες Πυξίδα ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ Ρένα Βλαχοπούλου Ροτόντα Σάκης Ραπτόπουλος Σαν Μαρίνο Σελήνη Σεπτέμβριος Σερνερ Βάλτερ Σεϋχέλλες Σημαία Σημαντικοί Έλληνες Σίγμα Σίγουρα Σίμων Αρβανίτης Σκέπη Σκεπτικιστές Σκέψη Σκοτάδι Σκύλο Σούπερ μάρκετ κ.λ.π Σοφά λόγια Σοφία Σπήλαιο Σπίτι Σπόρος Σταμάτης Σπανουδάκης Στάση Στέλιος Κυριακίδης Στελλα Παπαδημητριου Στέργιος Γιάννος Στέργιος Πυρίντσος Στον Κόσμο Στοχαστής Στωϊκοί συγγενής Συγγραφέα Συγγραφέας Σύζυγος Σύμβολο συμβουλες Συμεών Συμφέρον Συνδετήρες Συνδικαλιστές Συνείδηση Συνεντεύξεις... Συνεργασία Συνταγή Σύντοφος Σύντροφος ΣΥΡΤΑΚΙ σφουγγάρισμα Σχέδιο Σχέσεις Σωκράτης Σωτήρα Σωφρόνιος Σαχάρωφ Τάιγκερ Φ Τάκη Χρυσικάκο Ταξιδεύστε το Ταξίδι Ταπείνωση Τάσου Αγγελίδη Γκέντζου Τέχνη Τζόνι Κέλι Τι είναι αυτό; Τιμή τιμη του SAR Τιμημένη Τίμιος ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ''Ν'' ΚΑΙ Η ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Το Τέλος Το Χαμόγελο του Παιδιού Τόπος Τουβαλού Τουχόλσκι Κουρτ Τόφαλος Τραγούδι Τρελοκαμπέρω Τρόπος Τύχη είναι Τύψη Υγεια Υγεία υγιεινά Υδριαδα Υπόληψη υπολογίζω Υπομονή Υποστήριξη Υποτέλεια Υπουργείο Οικονομικών Υποχρέωση Φαγητό Φάρμακο Φάτνη Φερόες Φήμες Φθινόπωρο Φθόνος Φιλέλληνας Φιλενάδες φίλες Φιλία Φίλοι φίλος Φορολογία Φόρος Φουκαράς Φράσεις Φρειδερίκος Νίτσε Φρόνιμος Φτωχός Φύση Φυσικη Ζωη Φως Φώς φώτα Φώτη Φώτιση φωτισμός Φωτισμός. Φωτογραφία Φωτούλα Χαλίλ Γκιμπράν Χαμογελάστε Χαμόγελο Χαμόγελο; χαρά Χαρά Θεού Χαρά. Χάρη Χάρης Μιχαηλίδης Χαρίκλεια Μινώτου Χάρισμα Χάρος Χαρούμενος ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Χειρουργική Χρέος Χρήμα Χρήματα Χρήσιμο Χρήστος Λιόνης Χριστέ Χριστιανοί Χριστός Χριστούγεννα Χριστουγεννιάτικα Δώρα Χρόνια Χρόνια Πολλά Χρόνο Χρόνος χρόνος ζωής Χρυσός Χυλόπιτα Χώρα χώρο Χώρος Ψέμα Ψέματα Ψεύτης Ψήφος Ψυχή Ψυχολόγος Ψώνια Ώρα ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ A. Bonett Aρχάριος Adolph Ηitler Albert Zursen Aliki Tsikirtzi amisFreunde Anne-Marie Delrieu Antirio aposerres.gr Argiroudi Villy ariscretegreece Armand Amar autotriti.gr AvloFaye Bιολογική ασπιρίνη Banco Sabadell beautiful. bluetooth Bridge Bungalow White By Margios by SkoulosStel Cafe Leone Cambridge carepluscare.com Céline Dion Charlie Williams Chinese chinese girl CINE VIDEO CNN compaso computer configuration from friends messages DimiMantes dinfo.gr display productions Dramamini Editorial Edward Gibbon efylakas.com ellines.com emotion en.wikipedia.org enoriaAZ eucostmail.com Euro situation Facebook Feel for yourself Follow instructions Franklin D Roosevelt friends Fun YouTube Future Gallenica Geographic George Gouvalias George Gravaris go on Goethe Gorsky Gracias Grecia Greece Greece Island of Crete green-e.gr GuiGui Zheng Harry Belafonte heart iefimerida.gr Info-at Internet iomich-aberta.blogspot.com Irena Sendler Jean Richepin Johann Wolfgang von John Lennon Karafoulidis Thodoros l'Òpera y la Coral Belles Arts La légende des sciences Lächeln Life Like link on web lists.wwf.gr love Made In mail PanTsi mailed by FayAvl mailed by ArslAchi mailed by DPapak mailed by FayAvl mailed by FotisP mailed by GeoMic mailed by GioTsa mailed by GriChr mailed by IppGat mailed by KatPel mailed by KostKot mailed by KyrIoa mailed by LazMic mailed by MosKan mailed by NiKath mailed by NiSto mailed by OurIos mailed by PanTsir mailed by PavGab mailed by PerBou mailed by ThePro mailed by VarsVas mailed by VasRig mailed by VitsVas mailled by ApoGeo mailled by avlofaye mailled e-grivas mailled ShiafGeo Mamacita On Fire Mario de Andrade Marios Ani Fran Mary Shelley Matilde Pérez Maurice Schumann message of photographs message on video metafysiko.gr Michael Untergüggenberger mind mkanakaris monadiko.net Moutsatsou music on miavradia.com Mykines NASA National National Geographic Neil Armstrong New York Times news.gr.msn.com news.in.gr news.kathimerini.gr Niki Lyberis noiazomai.net Oδυσσέας Ελύτης Ode to Lost Joy OikonomouGeo olympia.gr opportunitie ORIGINAL Oscar Wilde our artists our videos OurailidisIos Parler à mon père people Peter Drucker Photos pictures Pigizois.net planetdan.net Plant portal.kathimerini.gr Protagon Newsletter PTsir qprosopa.com Quiz Reichstag REPLAYCE replayce.gr Rio Rio Antirio Bridge in Greece Rita Hayworth Robert Kennedy ROGER CROOCK s.skoulos saferinternet.gr Saint Kitts n' Nevis Samuel Beckett Sanctuary Asia Sculpture See for yourself Shopping Silvio Gesell Sissy Prodromidou Smile Souriez Steve Jobs STUDIO SKLAVIS Sueddeutsche Zeitung syngrafo.blogspot.com Tραπεζικές συναλλαγές μέσω Ίντερνετ thermopilai.org Thessaloniki Travel TsantGi TsirogianisP U.K Video από το YouTube video music videoman.gr videos Vintage bar vivartia.com Vivek Chauhan W. Thompson we paint Wi-Fi Wonderful Photo's - Smokie Wörgl world World Base Race 2012 wow.gr wowgroup WWF Ελλάς WWF Greece www.agiazoni.gr www.enet.gr www.kerdos.gr www.nektarios.gr Xαλίλ Γκιμπράν XMylon YouTube YouTube μουσική

Ενημέρωση και Προβολή

Ενημέρωση και Προβολή
Ενημέρωση και Προβολή στο Διαδίκτυο